Google Workspace – resultaat van voorafgaande raadpleging AP

'Head in de cloud, feet on the ground!'

Op 1 maart 2021 heeft SLM Rijk de stand van zaken omtrent Google gepubliceerd. Dit ging over de door SLM Rijk aangevraagde voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van de uitgevoerde DPIA op Google Workspace. 

Op 31 mei 2021 heeft de AP advies uitgebracht. Dit advies houdt in het kort in dat wordt afgeraden het gebruik van Google Workspace aan te vangen totdat er antwoord kan worden gegeven op een aantal fundamentele vragen. De antwoorden op deze fundamentele vragen moeten verwerkt worden in de DPIA. Pas wanneer er geen hoge restrisico’s uit de aangepaste DPIA volgen kan het gebruik van Google Workspace, bij behoefte, worden gestart. SLM Rijk geeft uiteraard opvolging aan deze adviezen en heeft zijn onderzoek op basis hiervan al voortgezet.

Google heeft gereageerd op het advies van de AP. Zij geven daarbij onder meer aan tijdig mee te zullen werken aan het oplossen van de issues en de benodigde transparantie te betrachten zodat voldaan kan worden aan de AVG. SLM Rijk heeft het overleg met Google over de opvolging van het advies inmiddels gestart met als inzet om begin augustus overeenstemming te hebben bereikt.

De Tweede Kamer is op 11 juni 2021 geïnformeerd.

Met het uitvoeren van de DPIA, de daaropvolgende adviesaanvraag bij de AP en het op basis daarvan voort te zetten onderzoek door SLM Rijk wordt vervolg gegeven aan een zorgvuldig proces, dat conform de voorschriften in de AVG verloopt.