Downloads

"Head in de clouds, but keep it cool!"

Presentatie Microsoft Windows 10 Enterprise en Microsoft Office ProPlus – stand van zaken – aug. 2019

Factsheet – AVG compliant gebruik Windows10 en Office ProPlus – 20190815

DPIA – Windows 10 Enterprise – juni 2018

DPIA – Microsoft Office 2016 ProPlus – nov. 2018

Stand van zaken onderhandeling Rijk en Microsoft m.b.t. AVG – nov. 2018